Phone: 053-754-6655

참여마당

만촌1동성당

참여마당

본당갤러리

OFFICE

본당 사무실

본당미사시간

주일 : 06:30, 09:00, 10:30, 19:30
토요일(특전) : 16:00, 19:30
월요일 : 06:30
화~목 : 10:00, 19:30
금 : 10:00
매월 첫 토요일 : 10:00

온 누리의 임금이신 우리 주 예수 그리스도왕 대축일, 성서 주간

               2021. 11. 21. 교중미사

교중미사 중 13명의 어린이 첫영성체가 있었습니다.

어린이들이 하느님을 알고 예수님의 몸을 모시기 위한 첫영성체가

기쁨과  은총의 시간이 되도록 함께 기도해 주세요.

 

1-IMG_2117.jpg

 

2-1-IMG_1986-1.jpg

  *  하창호(가브리엘) 주임신부님 미사집전 입니다.  *

 

2-cats첫영성체.jpg

 

3-1IMG_1787.jpg

 

3-IMG_1804.jpg

 

4-IMG_1919.jpg

 

5-IMG_1937.jpg

 

6-IMG_1944.jpg

 

7-cats7.8.9.10.jpg

 

8-IMG_1952.jpg

 

9-IMG_1955.jpg

 

10-IMG_1957.jpg

 

11-IMG_1964.jpg

 

12-IMG_1966.jpg

 

13IMG_1968.jpg

 

14-IMG_1919.jpg

 

15-cats15.16.17.18.19.20.jpg

 

16-cats어린이 13명 첫영성체-1.jpg

 

17-IMG_2080.jpg

 

18-IMG_2082.jpg

 

19-IMG_2126.jpg